Процедура по договаряне без обявление, публикувана в АОП под № 650221/23.02.2015 г.

Публикувано в Профил на купувача

1. Обем на поръчката:
По позиция 1: прогнозна стойност 29271 лева
По позиция 2: прогнозна стойност 23939 лева

2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата:
Чл. 90, ал. 1, т.3 и чл. 91 във връзка с чл. 14, ал. 4, т.2 от Закона за обществените поръчки, където е регламентирано, че при възлагане на обществени поръчки за доставки, чиято стойност е от 20000 до 66000 лева без ДДС, възложителите могат да не провеждат процедурите по ЗОП, но са длъжни да прилагат условията и реда на глава 8А от същия закон. Дейностите по предмета на тази обществена поръчка не могат да се реализират от фирма, избрана в условията на конкуренция, което не дава възможност за прилагане на глава 8А на закона и насочва към процедура на договаряне без обявление.
Конкретното възлагане и провеждането на процедура цели осигуряване храненето на ученици от подготвителна група до четвърти клас в изпълнение на постановление № 308 на МС от 20.12.2010 г. за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас и постановление № 186 на МС от 07.09.2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I до V клас в държавните и общинските училища. Посочените нормативни актове уреждат осигуряването и разпределението на целеви средства от държавния бюджет за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от първи до пети клас в държавните и общинските детски градини и училища.

Съгласно чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост Свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост /каквато част се явява стола на ОУ „Йордан Йовков" Плевен/, могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на чл. 14, ал. 2 от същия закон след решение на Общинския съвет. Когато имотите публична общинска собственост са предоставени за управление по реда на чл. 12 от ЗОС /какъвто е случаят с общинските училища, прилагащи системата на делегиран бюджет/, части от тях могат да се отдават под наем, при условия, че не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които съответния имот е предоставен за управление.
На основание чл. 36, ал. 1, т. 5 от Закона за народната просвета общините осигуряват и контролират условията за столово хранене на учениците.

На основание чл. 79, ал. 2, чл. 76, т. 2 и чл. 98, ал. 1 и ал. 2 от Наредба 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 1157/21.12.2011 г. на Общински съвет – Плевен, със заповед № РД 10-189/17.02.2011 г. на кмета на община Плевен е назначена комисия, със задача да организира публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот публична общинска собственост в т. ч. и ученически стол при ОУ „Йордан Йовков" гр. Плевен. След провеждане на процедурата, със заповед № РД 10-257/14.03.2011 г. на кмета на община Плевен е определено класирането на участниците от конкурса и е сключен договор за наем на част от недвижим имот публична общинска собственост, представляващ ученическия стол при училището за срок от 5 /пет/ години с ЕТ „И-В-Д-66 Илиян Делчев", представлявано от Илиян Валентинов Делчев, като срока на договора тече от датата на подписването му /6 април 2011 г./. Предоставянето на наемателя помещение по силата на сключения договор за наем и в изпълнение на договорните клаузи осъществяване на столово хранене отговаря на законовите изисквания във връзка с използването му и в условията на временно и възмездно ползване на недвижим имот, представляващ училищен стол, находящ се в ОУ „Йордан Йовков" Плевен от посочения по-горе наемател.

В конкретния случай прилагането на законовите разпоредби на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП е допустимо с оглед на невъзможността за избор на друг изпълнител, който да осъществява предмет на дейност идентичен с предмета на дейност на ЕТ „И-В-Д-66 Илиян Делчев" за осигуряване на закуски и обедно хранене в предоставеното под наем помещение, представляващо ученически стол, който се използва по предназначение за хранене на учениците от училището. Срокът на договор за наем на ученическия стол, находящ се в ОУ „Йордан Йовков" изтича на 06.04.2016 година.

Възлагането на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление по смисъла на чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП възниква когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт. Понятието „специални или изключителни права" е дефинирано в §1, т.4 от Допълнителната разпоредба на ЗОП. В резултат на предоставянето на такива права, упражняването на дадена дейност се запазва за едно или повече лица и значително се ограничава възможността други лица да изпълняват такава дейност. В тези случаи е предвидена възможност за възложителя да реализира възлагането на обществена поръчка чрез процедура на договаряне съгласно чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

При така установената фактическа обстановка следва да се има предвид, че със сключения договор за наем между кмета на Община плевен и ЕТ „И-В-Д-66 Илиян Делчев" е предоставен за временно и възмездно ползване недвижим имот, представляващ училищен стол, находящ се в ОУ „Йордан Йовков" Плевен за срок от пет години, като срокът на договора тече от датата на подписването му - 06.04.2011 година. Училището не разполага със собствено помещение за осигуряване на хранене на учениците във връзка с изпълнениен на ПМС 308/2010 година и ПМС № 132 от 30 май 2014 г. за изменение на Постановление № 186 на Министерския съвет от 2010 година за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I до V клас в държавните и общинските училища.

Във връзка с гореизложеното са налице предпоставките за прилагането на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП, като не може да се предостави възможност на друго лице да изпълнява дейностите по храненето на ученици от подготвителна група, първи, втори, трети, четвърти и пети клас в ОУ „Йордан Йовков", Плевен и упражняването на тази дейност се запазва от ЕТ „И-В-Д-66 Илиян Делчев", гр. Плевен, съгласно договор за наем на част от недвижим имот публична общинска собственост, представляващ ученически стол, сключен с кмета на Община плевен със срок на действие до 06.04.2016 година.

4. Вид на поцедурата - договаряне без обявление по реда на Закона за обществените поръчки.

5. Срок на изпълнение на поръчката - до 31.12.2015 година.

6. Място на изпълнение на поръчката – гр. Плевен, ул. „Петко Каравелов" № 22, сградата на „ОУ Йордан Йовков".

7. Изисквания към кандидата и изпълнение на поръчката - наличие на сключен договор за наем на ученически стол - част от публична общинска собственост, находящ се в сградата на ОУ "Йордан Йовков", гр. Плевен, за организиране на ученическо столово хранене, действащ към днешна дата.

8. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - гр. Плевен, ул. „Петко Каравелов" № 22 в сградата на ОУ „Йордан Йовков" в 12:00 часа на 26.02.2015г. При отваряне на предложенията от комисията може да присъства учавстващият в процедурата или упълномощен представител.

Приложени документи:

1. Заповед № РД-18-204/20.02.2015 г., относно откриване на процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 и чл. 91, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки.

2. Решение № 650221/23.02.2015 г. на Агенция по обществени поръчки, относно откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.

3. Покана за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 и чл. 91, във връзка с чл. 14, ал. 4, от Закона за обществените поръчки.

4. Проект на договор за осигуряване на обедно столово хранене и поевтиняване на храната на учениците от I, II, III, IV и V клас по предварителна заявка за приготвяне и доставка на храна в ОУ "Йордан Йовков", гр. Плевен.

5. Проект на договор за доставка на закуска, мляко, зеленчуци и /или плодове на децата от подготвителната група и на учениците от 1, 2, 3 и 4 клас на ОУ „Йордан Йовков", гр. Плевен.

6. Писмо на директора на ОУ "Йордан Йовков" до изпълнителния директор на Агенцията за обществени поръчки с изх. № РД-22-882/24.02.2015 г., относно установяване законосъобразността на избора на процедура за договаряне без обявление на обществена поръчка, обявена с Решение № 650221/23.02.2015 г. на АОП.

7. Протокол № 1 от 26.02.2015 г., на комисия, назначена със Заповед № РД-18-207/24.02.2015 г. на директора на ОУ "Йордан Йовков".

8. Протокол № 2 от 26.02.2015 г., на комисия, назначена със Заповед № РД-18-207/24.02.2015 г. на директора на ОУ "Йордан Йовков".Протокол № 2 от 26.02.2015 г., на комисия, назначена със Заповед № РД-18-207/24.02.2015 г. на директора на ОУ "Йордан Йовков".

9. Писмо от главния секретар на Агенцията за обществени поръчки, относно осъществяването на предварителен контрол на процедура за договаряне без обявление на обществена поръчка, обявена с Решение № 650221/23.02.2015 г.

10. Становище на АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП.

11. Покана за сключване на договор.

12. Договор за доставка на закуска, мляко, зеленчуци и /или плодове на децата от подготвителната група и на учениците от 1, 2, 3 и 4 клас на ОУ „Йордан Йовков", гр. Плевен.

13. Договор за осигуряване на обедно столово хранене и поевтиняване на храната на учениците от I, II, III, IV и V клас по предварителна заявка за приготвяне и доставка на храна в ОУ "Йордан Йовков", гр. Плевен.

Google+