Вътрешни правила за планиране, възлагане, мониторинг и организация при провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки

Публикувано в Вътрешни правила

УТВЪРЖДАВАМ:
Венцислав Цветков,
Директор на ОУ „Йордан Йовков"

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ПЛАНИРАНЕ, ВЪЗЛАГАНЕ, МОНИТОРИНГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ
ПО
ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:
ВППВМОП – Вътрешни правила за планиране, възлагане и мониторинг на обществени поръчки
ЗОП - Закон за обществените поръчки;
ППЗОП - Правилника за прилагане на ЗОП;
ЗИДЗОП- Закон за изменение и допълнение на ЗОП;
ЗЗД – Закон за задълженията и договорите;
ОП - Обществена поръчка;
АОП – Агенция за обществени поръчки;
БФ – Бюджет и финанси;
СМР/СРР – Строително –монтажни работи/Строително – ремонтни работи ;
ПК – Профил на купувача.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /1/ Настоящите вътрешни правила са разработени в съответствие с чл. 8б, ал.1 от ЗОП.
/2/ ОУ „Йордан Йовков", в качеството си на публичноправна организация е Възложител на ОП по чл. 7, т. 3 от ЗОП.

Заповед № РД 18-172/12.01.2015 г., относно определяне на отговорни лица за поддържане профил на купувача

Публикувано в Вътрешни правила

ЗАПОВЕД
№ РД 18-172
12.01.2015 година

На основание чл. 147 ал. 1, т. 1 от ППЗНП, във връзка с чл. 22г от Закона за обществените поръчки (Обн. - ДВ, бр. 28 от 06.04.2004 г.; в сила от 01.10.2004 г., посл.  изм. и доп., бр. 40 от 13.05.2014 г., в сила от 01.07.2014 г.), чл. 4 и чл. 5 от Вътрешните правила за поддържане на профил на купувача (ВПППК) на Основно училище „Йордан Йовков“ – Плевен, утвърдени със заповед № РД 18-171/12.01.2015 г.

О П Р Е Д Е Л Я М

1. Зорка Ненчева, на длъжност „Учител по Информационни технологии и физика“ за лице, отговорно за поддържане на профил на купувача със следните задължения:

Заповед № РД 18-171/12.01.2015 г., относно утвърждаване на вътрешни правила за поддържане профил на купувача

Публикувано в Вътрешни правила

ЗАПОВЕД
№ РД 18-171
12.01.2015 година

На основание чл. 147 ал. 1 т. 1 от ППЗНП, във връзка с чл. 22г от Закона за обществените поръчки (Обн. - ДВ, бр. 28 от 06.04.2004 г.; в сила от 01.10.2004 г., посл.  изм. и доп., бр. 40 от 13.05.2014 г., в сила от 01.07.2014 г.)

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

Вътрешни правила за поддържане на профил на купувача на ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен, Приложение № 1, неразделна част от заповедта.
Вътрешните правила за поддържане на профил на купувача да бъдат доведени до знанието на отговорните длъжностни лица.

Вътрешни правила за поддържане на профил на купувача

Публикувано в Вътрешни правила

УТВЪРЖДАВАМ:                         
Венцислав Цветков,                        
Директор на ОУ „Йордан Йовков“

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ - ПЛЕВЕН

І. ОБЩИ ПРАВИЛА
Чл. 1. Настоящите вътрешни правила уреждат създаването и поддържането на профил на купувача, който представлява обособена част от електронната страница на училището или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност.
Чл. 2. С вътрешните правила са определя редът, по който се извършва изпращането на документи в Регистъра на обществените поръчки и публикуването им в профила на купувача, в случаите определени със ЗОП.

Google+