Проекти

Проект „Образование за утрешния ден“

Публикувано в За училището

ОУ „Йордан Йовков“ от месец януари 2020 г. работи по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. По проекта се провеждат занимания в два клуба по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения „Аз, компютърът и бъдещето”. Основна цел на обучението е повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности от училището.

Информация за проекта в сайта на МОН
Платформа на проекта

Google+