ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

От 26.01.2022 г. до 28.01.2022 г. учениците от 5 и 6 клас ще се обучават от разстояние в електронна среда (ОРЕС), съгласно заповед № РД-01-34/25.01.2022 г. на Директора на РЗИ - Плевен.

Учениците от начален етап и от 7 клас продължават присъственото обучение до 28.01.2022 г.

Със заповед РД 09-1474/24.01.2022 г. Министърът на образованието и науката определя за неучебни дните 31.01.2022 г. и от 02.02.2022 г. до 04.02.2022 г. На 01.02.2022 г. учениците ползват междусрочна ваканция.На 07.02.2022 г. учебните занятия ще продължат със седмично разписание и дневен график за II учебен срок.

Бъдете здрави!

От ръководството

Обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 Уведомяваме ви, че в изпълнение на заповеди на Министъра на образованието и науката и предписание от РЗИ – Плевен за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, във връзка с потвърдени случай на COVID-19 на ученици от Va, VIa, VIIa, VIIб и VIIв клас, с тези паралелки ще се провежда обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), както следва:

  • Vа клас ще бъде в ОРЕС от 18.01.2021 г. до 21.01.2022 г.;
  • VIа клас ще бъде в ОРЕС от 17.01.2021 г. до 19.01.2022 г.;
  • VIIа клас ще бъде в ОРЕС от 19.01.2022 г. до 24.01.2022 г.;
  • VIIб клас ще бъде в ОРЕС от 19.01.2022 г. до 21.01.2022 г.;
  • VIIв клас ще бъде в ОРЕС от 17.01.2022 г. до 20.01.2922 г.;

 От ръководството

Възобновяват се присъствените учебни занятия за учениците от V-VІІ клас

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че считано от 06.12.2021 г. учениците от І-VII клас в ОУ „Йордан Йовков“ ще се обучават в условия на безопасна среда, присъствено, след изразено писмено съгласие на повече от 50% от родителите за отделна паралелка за изследване на децата им един път седмично в училище.

От 06.12.2021 г. (понеделник) продължават присъствените учебни занятия за учениците от Iа, ІІа, ІІІа ІІІб, ІІІв, ІVа и ІVб  клас и за всички паралелки от прогимназиален етап (V-VІІ клас), при спазване на утвърдените организация на учебния ден и седмично разписание за първи срок на учебната 2021/2022 г.

Графикът на учебните часове за дните на изследване е публикуван и в електронния дневник.

Учениците от Іб клас продължават обучението си от разстояние в електронна среда (ОРЕС) в платформата Microsoft Teams синхронно, при спазване на утвърдените организация на учебния ден за ОРЕС и седмично разписание за първи учебен срок на 2021/2021 учебна година до издаване на нова заповед.

Бъдете здрави!

От ръководството

График на учебните часове присъствено обучение и в ОРЕС

График на учебните часове в дните за изследване в начален етап

График на учебните часове в дните за изследване в 5-ти, 6-ти и 7-ми клас

Информация

При проведените изследвания на ученици и служители в ОУ "Йордан Йовков" за периода от 16.11.2021 г. до 03.12.2021 г. няма отчетени положителни резултати за болни от COVID-19.

Към момента в училището няма карантинирани паралелки и информация за болни ученици и служители.

Бъдете здрави!

От ръководството

Google+