Важно!

Уважаеми учители и родители,

Във връзка с изпълнение на Заповед № РД–09-4465/17.11.2021г. на МОН и наличие на изборни секции в ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен при насрочване на нов избор на 21.11.2021 г. за президент и вицепрезидент на Република България, обучението в ОУ „Йордан Йовков“ на 22.11.2021г. /понеделник/ ще се организира в електронна среда от разстояние (ОРЕС) синхронно за всички паралелки от І до VІІ клас чрез платформата Microsoft Teams.

Учебните занятия се възобновяват присъствено на 23.11.2021 г. (вторник) за децата от групата за задължително предучилищно образование и учениците от Iа, ІІІа, ІІІб, ІІІв, ІVа и ІVб  клас.

За учениците от Іб, ІІа и от прогимназиален етап (V-VІІ клас) обучението продължава да се осъществява от разстояние в електронна среда (ОРЕС) в платформата Microsoft Teams синхронно, при спазване на утвърдените организация на учебния ден и седмично разписание до издаване на нова заповед.

Google+