График на дейностите свързани с приема в V клас

 

Дата

Дейности

Отговорник

1

10.06.2021 г. 28.06.2021 г.

Приемане на Заявление за участие в класиране на прием в пети клас за предстоящата учебна година

Училищна комисия, определена със заповед на директора

2

29.06.2021 г.

Класиране на учениците за пети клас от училищната комисия, въз основа на съответствието на кандидатите към критериите, приети на педагогически съвет

Училищна комисия, определена със заповед на директора

3

29.06.2021 г.

Изготвяне и обявяване на Списък на приетите за пети клас паралелки след класирането

Училищна комисия, определена със заповед на директора

4

30.06.2021 г.

05.07.2021 г.

Подаване на заявления за записване на ученика в училището след класирането.

Родители/настойници

5

06.07.2021 г.

Обявяване на свободните места след класирането на интернет страницата на училището /при наличие на свободни места/

Директор, училищна комисия, определена със заповед на директора

6

до 14.09.2021 г.

Попълване на свободните места /при наличие на такива/ се осъществява по т.1,2 и 4 от настоящия График

Училищна комисия, определена със заповед на директора

7

до 14.09.2021 г.

Утвърждаване списъка на приетите ученици със Заповед на директора, съгласно чл.45, ал.3 от Наредба №10 /01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Директорът на училището

Google+